Fellowshipmeeting Zaterdag 24 mei 2014 in Utrecht [updated]

Beste FSFE-fellows en andere voorstanders van Vrije Software,

Zaterdag 24 mei 2014 vindt de tweemaandelijkse bijeenkomst van de
NLLGG plaats. Zij organiseren een leuke dag met sprekers uit de vrije
softwarewereld. Wij hebben samen met de NLLGG ook een FSFE
Fellowshipmeeting georganiseerd.

Dit is een uitgelezen kans om irl kennis met elkaar te maken. Het
programma van de NLLGG begint rond 12:00u (de NLLGG ALV rond 11:00u).
Daarna is, in een apart gedeelte, de Fellowshipmeeting. Deze is niet
uitsluitend voor fellows — iedereen die vrije software een warm hart
toedraagt is welkom. Iedereen is dus van harte welkom!

Tijdens de Fellowshipmeeting kunnen we makkelijk kennis maken met elkaar
en gelijkgestemden ontmoeten. Daarnaast kun je ontdekken wat de Free
Software Foundation Europe is en doet. Ook zal er ruimte zijn om
eventueel gpg keys uit te wisselen en de komende events en campagnes te
bespreken (zoals Software Freedom Day en CryptoParties).

We hopen je te zien op zaterdag 24 mei!

Landelijke Bijeenkomst NLLGG -> http://www.nllgg.nl
Zaterdag 24 mei 2014 vanaf 10:00u entree, programma begint om 12:00u!
Kranenburg praktijkonderwijs
Tamboersdijk 9
3582 TZ, Utrecht

Met vriendelijke groet,

Felix Stegerman en Maurice Verheesen

Update: Programma

De meeting bestaat uit 2 delen:
– Presentatie over de FSFE (doel, activiteiten) (30 minuten)
– Discussie over de huidige activiteiten (30 minuten)

Eerst zal Maurice Verheesen kort vertellen over de FSFE organisatie
(doel, structuur, werkwijze), het werk van de FSFE op Europees niveau en
in Nederland. Dit onderdeel duurt maximaal 30 minuten.

Daarna is ruimte voor discussie. Hierin staan de verwachtingen over het
werk van de FSFE in Nederland centraal. Wat mis je binnen de vrije
softwarewereld? Waarom is het werk van de FSFE belangrijk? Wat zou je
graag willen zien dat er gebeurt in Nederland? Wat vind je van de
huidige focus op onderwijs, politiek (Europese verkiezingen) en digitale
burgerrechten (via de Cryptoparties)? (Dit onderdeel duurt 30 minuten)

Na de presentatie is er een fellowshipmeeting met mogelijkheid tot
kennismaking, keysigning, vragen en verdere discussie. Dit zal plaats
vinden in een aparte ruimte.

Het belang van Vrije Software

Computers zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven, dat zich in steeds grotere mate online afspeelt. Die computers, smartphones en andere apparaten worden bestuurd door software. We moeten onszelf afvragen: “wie heeft de controle over die software?” Want als wij niet de controle hebben over de software die we gebruiken, heeft het de controle over ons. En diegene die de controle heeft over de software, heeft dus ook de controle over ons.

Vrije Software verleent u (en anderen) deze vier essentiële vrijheden:

 • vrij te gebruiken, voor elk doel
 • te bestuderen en aan te passen aan uw behoeftes
 • te delen, zodat u anderen kunt helpen
 • verbeteringen te delen, zodat iedereen er voordeel van heeft

Het:

 • Zorgt voor fundamentele digitale vrijheden in het digitale tijdperk.
 • Helpt de “digitale kloof” te overbruggen (door beschikbaar te zijn voor iedereen).
 • Is niet afhankelijk is van één partij; in plaats daarvan legt het de controle in handen van zijn gebruikers.
 • Stelt ons (en anderen) in staat te verifiëren dat het doet wat wij willen en geen kwaadaardige functies of verborgen gebreken bevat (wat betekent dat we niet bang hoeven te zijn dat onze computers, televisies en andere apparaten ons bespioneren).
 • Is te vertrouwen (in tegenstelling tot software waarvan niemand mag weten hoe het werkt).
 • Laat ons onze bestanden jaren later nog steeds openen, dankzij Open Standaarden (zodat we niet steeds nieuwe versies van software hoeven te kopen wegens incompatibiliteit met oudere versies of geplande veroudering).

En:

 • Is een publiek goed waar iedereen (inclusief individuen, bedrijven, NGO’s en overheden) aan kan bijdragen en van kan profiteren.
 • Bevordert een cultuur van het maken van nieuwe technologieën in plaats van ze alleen te gebruiken.
 • Respecteert de vrijheid van gebruikers en stimuleert solidariteit en samenwerking in digitale gemeenschappen.
 • Is een generatieve technologiedie:
  • De verspreiding van kennis bevordert.
  • Het MKB, non-profitorganisaties, studenten en individuen in staat stelt om nieuwe en verbeterde technologieën te creëren.
  • Economische groei en wetenschappelijke en technologische vooruitgang stimuleert.
 • Bevordert een eerlijk speelveld in een onafhankelijke, op diensten georiënteerde economie.
 • Is van strategisch belang als een manier om soevereiniteit te garanderen, openbare uitgaven te beheersen, en duurzame ontwikkeling te bereiken.

Vrije Software heeft miljoenen gebruikers. De infrastructuur van het internet is er op gebaseerd, net als de servers van grote en kleine bedrijven. Zonder Vrije Software zou het internet zoals we het nu kennen niet bestaan. Voorbeelden van veelgebruikte Vrije Software zijn: GNU/Linux, Firefox, LibreOffice en VLC. En er zijn er veel meer.

Het gebruik van (uitsluitend) Vrije Software geeft u de volledige controle en is de enige manier om privacy, veiligheid en autonomie te garanderen.

Het belang van Vrije Software is niet beperkt tot persoonlijke computers. We moeten ook de software die (publieke) diensten, (vitale) infrastructuur, stemmachines, de computers van volksvertegenwoordigers, etc. bestuurt kunnen vertrouwen.

Wegens het belang van Vrije Software:

 • Moeten openbare diensten beschikbaar zijn voor alle burgers, inclusief de gebruikers van Vrije Software.
 • Zou software die ontwikkeld is met gemeenschapsgeld of gebruikt wordt door openbare diensten Vrije Software moeten zijn.
 • Moeten we ernaar streven om bedreigingen voor onze digitale vrijheid te elimineren, zoals:
  • Koppelverkoop, leveranciersafhankelijkheid en gesloten formaten.
  • Softwarepatenten (die innovatie en eerlijke concurrentie belemmeren).
  • Digital Restrictions Management (dat computers en apparaten tegen hun eigenaren gebruikt).
  • “Trusted Computing” (“Treacherous Computing”) (dat, tenzij zodanig toegepast dat het onder de contole van de gebruiker staat, ons de controle over onze computers ontneemt en op oneerlijke wijze concurrentie en interoperabiliteit beperkt).

– Felix

Vrijheid: wat hebben Vrije Software en gereedschap gemeen? (FSFE folder)

The Importance of Free Software

Computers have become an essential part of our daily lives, which increasingly take place online. Those computers, smartphones and other devices are controlled by software. We need to ask ourselves: “who controls that software?” Because when we don’t control the software we use, it controls us. And whoever controls the software therefore controls us.

Free Software grants you (and others) these four essential freedoms:

 • to run freely, for any purpose
 • to study and adapt to your needs
 • to redistribute, so you can help others
 • to release improvements, so everyone benefits

It:

 • Provides fundamental freedoms in the digital age.
 • Helps to bridge the “digital divide” (by being available to all).
 • Does not depend on a single party; instead it puts control in the hands of its users.
 • Allows us (and others) to verify that it does what we want and contains no malicious features or hidden weaknesses (which means we don’t need to worry about our computers, televisions and other devices spying on us).
 • Can be trusted (unlike software whose inner workings are barred from public inspection).
 • Allows our files to still be opened years later, thanks to Open Standards (so we don’t need to keep buying new versions of software because of incompatibility with older versions or planned obsolescence).

And:

 • Is a public good that anyone (including individuals, businesses, NGOs and administrations) can contribute to and benefit from.
 • Fosters a culture of making new technologies instead of only using them.
 • Respects users’ freedom and promotes solidarity and cooperation in digital communities.
 • Is a generative technologythat:
  • Promotes the dissemination of knowledge.
  • Allows SMEs, non-profits, students and individuals to create new and improved technologies.
  • Stimulates economic growth and scientific and technological advancement.
 • Fosters a level playing field in an independent, service-oriented economy.
 • Is strategically relevant as a way of enforcing sovereignty, controlling public expenses and achieving sustainable development.

Free Software has millions of users. The infrastructure of the internet relies on it, as do the servers of businesses large and small. Without it, the internet as we know it would not exist. Examples of widely-used Free Software are: GNU/Linux, Firefox, LibreOffice and VLC. And there are many more.

Using (exclusively) Free Software puts you in full control and is the only way to guarantee privacy, security and autonomy.

The importance of Free Software is not limited to our personal computers. We also need to be able to trust the software that controls (public) services, (vital) infrastructure, voting machines, the computers used by elected officials, etc.

Because of the importance of Free Software:

 • Public services should be available to all citizens, including those who use Free Software.
 • Software developed with public funds or used by public services and administrations should be Free Software.
 • We should strive to eliminate threats to our digital freedom, such as:
  • Bundled sales, vendor lock-in and closed formats.
  • Software Patents (which impede innovation and fair competition).
  • Digital Restrictions Management (which turns computers and devices against their owners).
  • “Trusted Computing” (“Treacherous Computing”) (which, unless implemented so as to be under the control of the user, takes control of our computers away from us and unfairly restricts competition and interoperability).

– Felix

FSFE mini-meeting + key signing party (elke 2e dinsdag van de maand @ Linux Nijmegen)

Mini-meeting van de Nederlandse Fellowship/Community Group van de Free Software Foundation Europe.

Gebruik je GnuPG om je email te versleutelen? Wil je ervoor zorgen dat jij en anderen er zeker van kunnen zijn dat de public key van de persoon met wie je communiceert ook echt van hem of haar is? Neem je fingerprint (en identiteitsbewijs) mee naar de key signing party.

Linux Nijmegen

– Felix

VM voor aangifte inkomstenbelasting 2013

Voor diegenen die het “aangifte inkomstenbelasting 2013” programma moeten (of willen) gebruiken — maar het niet zo maar op hun eigen computer willen draaien (aangezien het niet-vrije software is) — heb ik een verzameling scripts gemaakt die een (Ubuntu) Virtuele Machine maken en starten zodat het programma geïsoleerd van de rest van de computer uitgevoerd kan worden.

NB: de scripts maken gebruik van vagrant, dat erg onveilige standaardinstellingen heeft. Ik heb mijn best gedaan het zo veilig mogelijk te maken, maar dat lukt niet 100%. Zie de waarschuwing in de README.

Als je een firewall gebruikt zodat ook open poorten niet bereikbaar zijn (of je hele netwerk vertrouwd) en niets te vrezen hebt van andere gebruikers op dezelfde computer, zou het redelijk veilig moeten zijn — maar ik kan niets garanderen. Dus moet je eigenlijk genoeg kennis van zaken hebben om de veiligheid zelf te kunnen controleren.

ib2013vm

Diegenen die gewoon een .deb pakket willen hebben, kunnen terecht bij Kevin Keijzer.

– Felix