Nederlands regeerakkoord: waar is het vertrouwen in Vrije Software?

De nieuwe Nederlandse regering, bestaande uit liberaal-conservatieven (VVD), christen-democraten (CDA), democraten (D66) en orthodoxe protestanten (CU), publiceerde het nieuwe regeerakkoord: “Vertrouwen in de toekomst”. Ik zocht in alle onderdelen van dit document op het woord “software”.

Volgens de nieuwe regering is software een zaak voor het ministerie van justitie. Software wordt niet genoemd in welke andere paragraaf dan ook, inclusief de economische, onderwijs-, arbeidsbeleid-, innovatiebeleid- en leefomgevingsparagrafen.

Dus het is de minister van justitie die over de software gaat. Software wordt op twee plaatsen in de justitieparagraaf genoemd:

 • Het vaststellen van een cyberveiligheidsagenda, inclusief het stimuleren van bedrijven om software veiliger te maken via software-aansprakelijkheid.
 • Het aanschaffen van hacksoftware voor de Nederlandse geheime dienst.

Dit betekent dat software wordt gezien als:

 • Onveilig, en de staat zal stimuleren dat het veiliger zal worden.
 • Een gereedschap om verder te bouwen aan de Nederlandse surveillance- en controlestaat.

Er is een wereld aan mogelijkheden om (bestaande!) Vrije Software te gebruiken om de economie te versterken, de jeugd van echt onderwijs te voorzien en Nederland te veranderen in een innovatiever en leefbaarder deel van Europa. Blijkbaar is dit geen prioriteit. Waar is het vertrouwen in Vrije Software?

Dutch coalition agreement: where’s the trust in Free Software?

The new Dutch government, consisting of liberal-conservatives (VVD), christian democrats (CDA), democrats (D66) and orthodox protestants (CU), published the new coalition agreement: Vertrouwen in de toekomst (“Trust in the future”). I searched through all sections of this document, searching for the word “software”.

According to the new government, software is a matter for the justice department. Software is not mentioned in any other section, including the economic, education, labor policy, innovation policy and living environment sections.

So it’s the minister of justice who deals with software. Software is mentioned at two places in the justice section:

 • The making of a cybersecurity agenda, including the stimulation of companies to make software safer through software liability.
 • Buying hacksoftware for the Dutch intelligence service.

This means software is being seen as:

 • Unsafe, and the state will ensure it’s going to be safer.
 • A tool to further build the Dutch surveillance and control state.

There’s a world of possibilities to use (existing!) Free Software to strengthen the economy, provide the youth with real education and turn the Netherlands into a more innovative and livable part of Europe. Apparently this is not a priority. Where’s the trust in Free Software?

#ILoveFS 2017: Vrije Software Lied

Ter gelegenheid van #ILoveFS 2017 een (niet officiële!) vertaling van The Free Software Song. Het is geen letterlijke vertaling, maar het aantal lettergrepen per regel komt overeen met het origineel.

Vrije Software Lied

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.

Hebzuchtigen verdrinken in’t geld,
Dat is waar, hackers, dat is waar.
Maar zij helpen hun buren niet;
Da’s niet goed, hackers, da’s niet goed.

Wanneer we g’noeg Vrije Software
tot onze beschikking hebben,
zijn we van die vieze licenties af
hackers, voor nu en altijd, hackers.

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.

Mijn deelname aan de eerste FSFE-Top en de viering van de 15de verjaardag

FSFE Summit. 2-4 september. BCC Berlin

Van 2 tot 4 september ben ik in het vrije Berlijn geweest om deel te nemen aan de eerste FSFE-Top en de 15de verjaardagsviering. Dankzij de FSFE ontmoette ik interessante mensen, ontdekte ik verrassende technologieën en hoorde ik inspirerende voordrachten van mensen uit de hele samenleving. Het was een eer om te spreken over vertalen voor Vrije Software.

In het BCC bezocht ik het volgende:

Laten we mensen in hun eigen taal in staat stellen om technologie te controleren

Cryptie en ik hielden een voordracht over vertalen voor Vrije Software, getiteld “Let’s enable people to control technology in their own language“.

FSFE Verjaardagsfeest

FSFE hield haar 15th birthday party in c-base, zodat was zekergesteld dat het evenement compatibel met de toekomst zou zijn. Met andere leden van de beweging ben ik uitgeroepen tot “FSFE lokale held”, waarvoor ik de FSFE erg dankbaar ben.

Met speciale dank aan Erik Albers en Cellini Bedi, die hun vaardigheden hebben gebruikt om een erg positieve, inspirerende en gedenkwaardige ervaring te organiseren.

My participation in the first FSFE Summit and 15th anniversary celebration

FSFE Summit. 2-4 september. BCC Berlin

From 2 to 4 September I’ve been in Free Berlin to participate in the first FSFE Summit and in the 15th anniversary celebration. Thanks to FSFE I’ve met interesting people, discovered surprising technologies and heard inspiring talks from people of all walks of life. It was an honour to speak about translating for Free Software.

In the BCC I attended the following:

Let’s enable people to control technology in their own language

Cryptie and I gave a talk about translating for Free Software, titled “Let’s enable people to control technology in their own language“.

FSFE Birthday party

FSFE had it’s 15th birthday party in c-base, which ensured the event to be future compatible. With other members of the movement I was declared a “FSFE local hero”, for which I’m very thankful to the FSFE.

With special thanks to Erik Albers and Cellini Bedi, who used their skills to organise a very positive, inspiring and memorable experience.

Vrije Software PDF-campagne: Het is pas voorbij als het voorbij is

Nadat FSFE besloot om de PDF-campagne officieel te beëindigen vroeg de situatie in Nederland nog steeds om actie.

Na het Vrije Software PDF-lezers-verhaal in het Nederlands te hebben vertaald, trof ik onlangs een advertentie aan voor PDF-software onder gedeponeerd handelsmerk op Digid.nl. Dit is een website van de Nederlandse
overheid, waarvan de technologie wordt gebruikt door veel websites in dit land – zowel binnen als buiten de overheid, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeringsbedrijven.

Via e-mail vroeg ik vriendelijk aan de autoriteiten om de advertentie te verwijderen. Binnen twee weken werk ik teruggebeld door een vriendelijke ambtenaar die me informeerde dat de advertentie is verwijderd.

Free Software PDF-Campaign: It isn’t over until it is over

After FSFE decided to officially end the PDF-campaign, the situation in the Netherlands still asked for action.

Having translated the Free Software PDF Readers-story into Dutch, I recently stumbled upon a proprietary PDF-ad on Digid.nl. This is a website of the Dutch government and it’s log-in technology is used by a lot of websites in this country – both from the government as well as non-government like health insurance companies.

By e-mail I politely asked the authorities to withdraw the ad. In two weeks I was phoned by a friendly civil servant who informed me that they removed the ad.

2015 – Terugblik

Hoogtepunten:

 • FSF30 satellietfeest in Berlijn
 • Migratie naar Trisquel Thinkpad T60p en T500
 • Tijdens het hele jaar: vertalen van FSFE nieuwsbrieven, nieuws, evenementen en andere PR in het Nederlands

Continue »

2015 – My year in review

Highlights:

 • FSF30 satellite party in Berlin
 • Migration to Trisquel Thinkpad T60p and T500
 • Year-round: translation of FSFE newsletters, news, events and other PR in Dutch

Continue »

Waarom we een Nederlands overheidsagentschap ervan overtuigden om een open documentformaat te gebruiken

Wanneer het gaat om het gebruik van open documentformaten binnen de Nederlandse overheid is er geen wet. Er is de “pas toe of leg uit”-regel die onder andere betekent dat een overheid open standaarden moet gebruiken tenzij zij specifiek uitlegt waarom zij dat niet kan. Omdat dit een tandeloze wet is kan je alleen maar vriendelijk aan een ambtenaar vragen om open standaarden te gebruiken.

En dat hebben we dan ook gedaan. Het Antennebureau, dat deel uitmaakt van het Agentschap Telecom, publiceert regelmatig een document met alle legale antennesystemen in het land. Zij deden dit in een werkblad in een onvrij documentformaat. Na een tip van Kevin Keijzer verzocht ik hen vriendelijk om dit te veranderen. Ik ontving een snelle reactie waarin zij stelden dat zij na het ontvangen van verschillende vergelijkbare verzoeken zij meteen zouden overstappen op .ods bij hun volgende publicatie.

Zie voor meer informatie over open documentformaten de Document Vrijheidsdag website.