#ILoveFS 2017: Vrije Software Lied

Ter gelegenheid van #ILoveFS 2017 een (niet officiële!) vertaling van The Free Software Song. Het is geen letterlijke vertaling, maar het aantal lettergrepen per regel komt overeen met het origineel.

Vrije Software Lied

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.

Hebzuchtigen verdrinken in’t geld,
Dat is waar, hackers, dat is waar.
Maar zij helpen hun buren niet;
Da’s niet goed, hackers, da’s niet goed.

Wanneer we g’noeg Vrije Software
tot onze beschikking hebben,
zijn we van die vieze licenties af
hackers, voor nu en altijd, hackers.

Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.
Doe maar mee en deel de software;
Maak je vrij, hackers, maak je vrij.

Mijn deelname aan de eerste FSFE-Top en de viering van de 15de verjaardag

FSFE Summit. 2-4 september. BCC Berlin

Van 2 tot 4 september ben ik in het vrije Berlijn geweest om deel te nemen aan de eerste FSFE-Top en de 15de verjaardagsviering. Dankzij de FSFE ontmoette ik interessante mensen, ontdekte ik verrassende technologieën en hoorde ik inspirerende voordrachten van mensen uit de hele samenleving. Het was een eer om te spreken over vertalen voor Vrije Software.

In het BCC bezocht ik het volgende:

Laten we mensen in hun eigen taal in staat stellen om technologie te controleren

Cryptie en ik hielden een voordracht over vertalen voor Vrije Software, getiteld “Let’s enable people to control technology in their own language“.

FSFE Verjaardagsfeest

FSFE hield haar 15th birthday party in c-base, zodat was zekergesteld dat het evenement compatibel met de toekomst zou zijn. Met andere leden van de beweging ben ik uitgeroepen tot “FSFE lokale held”, waarvoor ik de FSFE erg dankbaar ben.

Met speciale dank aan Erik Albers en Cellini Bedi, die hun vaardigheden hebben gebruikt om een erg positieve, inspirerende en gedenkwaardige ervaring te organiseren.

My participation in the first FSFE Summit and 15th anniversary celebration

FSFE Summit. 2-4 september. BCC Berlin

From 2 to 4 September I’ve been in Free Berlin to participate in the first FSFE Summit and in the 15th anniversary celebration. Thanks to FSFE I’ve met interesting people, discovered surprising technologies and heard inspiring talks from people of all walks of life. It was an honour to speak about translating for Free Software.

In the BCC I attended the following:

Let’s enable people to control technology in their own language

Cryptie and I gave a talk about translating for Free Software, titled “Let’s enable people to control technology in their own language“.

FSFE Birthday party

FSFE had it’s 15th birthday party in c-base, which ensured the event to be future compatible. With other members of the movement I was declared a “FSFE local hero”, for which I’m very thankful to the FSFE.

With special thanks to Erik Albers and Cellini Bedi, who used their skills to organise a very positive, inspiring and memorable experience.

Vrije Software PDF-campagne: Het is pas voorbij als het voorbij is

Nadat FSFE besloot om de PDF-campagne officieel te beëindigen vroeg de situatie in Nederland nog steeds om actie.

Na het Vrije Software PDF-lezers-verhaal in het Nederlands te hebben vertaald, trof ik onlangs een advertentie aan voor PDF-software onder gedeponeerd handelsmerk op Digid.nl. Dit is een website van de Nederlandse
overheid, waarvan de technologie wordt gebruikt door veel websites in dit land – zowel binnen als buiten de overheid, zoals bijvoorbeeld zorgverzekeringsbedrijven.

Via e-mail vroeg ik vriendelijk aan de autoriteiten om de advertentie te verwijderen. Binnen twee weken werk ik teruggebeld door een vriendelijke ambtenaar die me informeerde dat de advertentie is verwijderd.

Free Software PDF-Campaign: It isn’t over until it is over

After FSFE decided to officially end the PDF-campaign, the situation in the Netherlands still asked for action.

Having translated the Free Software PDF Readers-story into Dutch, I recently stumbled upon a proprietary PDF-ad on Digid.nl. This is a website of the Dutch government and it’s log-in technology is used by a lot of websites in this country – both from the government as well as non-government like health insurance companies.

By e-mail I politely asked the authorities to withdraw the ad. In two weeks I was phoned by a friendly civil servant who informed me that they removed the ad.

2015 – Terugblik

Hoogtepunten:

  • FSF30 satellietfeest in Berlijn
  • Migratie naar Trisquel Thinkpad T60p en T500
  • Tijdens het hele jaar: vertalen van FSFE nieuwsbrieven, nieuws, evenementen en andere PR in het Nederlands

Continue »

2015 – My year in review

Highlights:

  • FSF30 satellite party in Berlin
  • Migration to Trisquel Thinkpad T60p and T500
  • Year-round: translation of FSFE newsletters, news, events and other PR in Dutch

Continue »

Waarom we een Nederlands overheidsagentschap ervan overtuigden om een open documentformaat te gebruiken

Wanneer het gaat om het gebruik van open documentformaten binnen de Nederlandse overheid is er geen wet. Er is de “pas toe of leg uit”-regel die onder andere betekent dat een overheid open standaarden moet gebruiken tenzij zij specifiek uitlegt waarom zij dat niet kan. Omdat dit een tandeloze wet is kan je alleen maar vriendelijk aan een ambtenaar vragen om open standaarden te gebruiken.

En dat hebben we dan ook gedaan. Het Antennebureau, dat deel uitmaakt van het Agentschap Telecom, publiceert regelmatig een document met alle legale antennesystemen in het land. Zij deden dit in een werkblad in een onvrij documentformaat. Na een tip van Kevin Keijzer verzocht ik hen vriendelijk om dit te veranderen. Ik ontving een snelle reactie waarin zij stelden dat zij na het ontvangen van verschillende vergelijkbare verzoeken zij meteen zouden overstappen op .ods bij hun volgende publicatie.

Zie voor meer informatie over open documentformaten de Document Vrijheidsdag website.

Why we convinced a Dutch government agency to use an Open Document format

When it comes to the use of Open Document formats in the public administration of the Netherlands there is no law. There is the “apply or explain”-rule which among other things means that a public administration has to use Open Standards unless they specifically explain why they can’t. As this rule has no teeth, all you can do is to politely ask a civil servant to use Open Standards.

Which we did. The Antenna Office, part of the Telecom Agency, regularly publishes a document with all legal antenna systems in the country. They did this in a non-free spreadsheet document format. After a tip from Kevin Keijzer, I politely requested them to change this. I got a fast reaction, stating that after receiving several similar requests, they decided now to change to .ods immediately with their next publication.

More information on Open Document formats is on the Document Freedom Day website.