FSFE calls for an amendment of Slovak Copyright Act

Free Software Foundation Europe calls for an amendment of the Slovak Copyright Act that would eventually enable Free Software and Creative Commons licenses for Slovak citizens. Currently, these licenses are considered to be void due to lack of their written form and problems with formation of the contract. Slovakia is thus one of a few countries where these popular licensing tools still struggle with rigid legislative framework. During the last week, FSFE therefore sent support letters to four members of Slovak Parliament that proposed this highly awaited amendment, but later faced its dismissal due to preliminary elections (See the sample letter below). If you also feel that also other 5 million Europeans should have this option, please support our action and write members of Slovak parliament (regardless of your residence). Explain them what is your experience with Free Software or just reuse our letter. Your support is important!.

IN ENGLISH:

Dear Mr /Mrs,

We would like to express our sincere appreciation for your current legislative proposal for modernization of the Slovak Copyright Act towards Creative Commons, GNU GPL and other licenses. Having followed your initiative, we are very sorry to learn that it was recently stoped in the Slovak parliament. We hope that this will not discouragge you from proposing the same piece of legislation after the next parliamentary elections in March 2012.

There are many reasons why we believe this is important for Slovakia and its citizens. First of all, current legislative framework in Slovakia is being left far beyond the digital age.Authors of copyrighed works, including creators of computer software,generally suffer from great uncertainaty when it comes to licensing of their works online. This eventually weakens any authority of the copyright protection in the eyes of gerneral public and leads to nearly zero enforcement. Secondly, current status quo enourmously restricts the freedom of the authors to decide how and under which conditions they can distribute their works. Today, thousands of Slovaks are left without any possibility of benefiting from licenses such as GNU GPL, GNU LGP, other Free Software licenses or Creative Commons, which would enable worldwide distribution of their works, knowledge and expertize. This is despite the fact that Slovaks are enthusiastic users of GNU GPL licensed software and Creative Commons licensed works. In fact, we believe that nobody benefits from the Copyright Act as it stands today.

Therefore, we support the legislative initiative taken by you. Your effort is of a great importance to all Slovaks. We hope that soon after the elections we could see from you another legislative proposal challenging this problems. We will be closely following your work. If we can be of assistance in regard to Free Software licensing, please let us know.

Best Regards,

IN SLOVAK:

Vážený pán/pani,

Chceli by sme týmto vyjadriť našu úprimnú vďaku za Váš nedávny legislatívny návrh, ktorým ste sa usilovali o modernizáciu slovenského Autorského zákona vo vzťahu k licenciám Creative Commons, GNU GPL a mnohým ďalších. Keďže sme v FSFE sledovali Vašu iniciatívu od úplného počiatku, veľmi nás zamrzelo keď sme sa dozvedeli, že táto iniciatíva bola nedávno zastavená v slovenskom Parlamente. Veríme, že Vás to však neodradí od navrhnutia rovnakého druhu návrhu zákona po ďalších parlamentných voľbách v marci 2012.  

Existuje veľa dôvodov prečo sa domnievame, že to dôležité pre Slovensko a jeho občanov. V prvom rade, súčasný legislatívny rámec na Slovensku je ďaleko za očakávaniami digitálneho veku. Autori autorských diel, vrátane tvorcou počítačových programov, všeobecne trpia veľkou neistotou pokiaľ ide o licencovanie ich diel na internete. To v konečnom dôsledku znižuje autoritu autorskoprávnej ochrany v očiach všeobecnej verejnosti a vedie k takmer nulovému vymáhaniu práv. V druhom rade, dnešný status quo zásadne obmedzuje slobodu autorov rozhodnúť sa o tom za akých podmienok distribuovať svoje diela. Dnes sú tisíce Slovákov ponechaných bez akejkoľvek možnosti benefitovať z licencií ako GNU GPL, GNU LGP, Creative Commons alebo ďaľších slobodných licencií, ktoré by im umožnili celosvetovú distribúciu svojich diel, vedomostí a odbornosti.  Je tomu aj napriek tomu, že Slováci sú v skutočnosti veľmi oduševnení používatelia počítačových programov licencovaných pod GNU GPL alebo diel licencovaných pod Creative Commons. Sme hlboko presvedčený, že z neútešného stavu v akom je Autorský zákon dnes nebenefituje vôbec nikto.

Preto, podporujeme legislatívnu iniciatívu, ktorú ste nedávno vyvinuli. Vaše úsilie je veľmi dôležité pre všetkých Slovákov. Veríme, že tesne po nových voľbách od Vás uvidíme nový legislatívny návrh, ktorý vyrieši vyššie uvedené problémy. Budeme podrobne sledovať Vašu prácu v tejto oblasti. Ak by Free Software Foundation Europe mohlo byť akokoľvek nápomocné, prosím kontaktujte nás.

S pozdravom,

Tags: , , ,

Leave a Reply